How to Increase Tello Range

How to Increase Tello Range